vrijdag 11 maart 2011

Kleine genealogische bronnen digitaal

Naast de meest gebruikte bronnen voor genealogisch onderzoek zoals de doop-, trouw- en begraafboeken en de openbare geboorte-, huwelijks- en overlijdensregister van de Burgerlijke Stand kunt u sinds kort op onze website ook een aantal kleinere bronnen uit de 16e-19e eeuw op naam doorzoeken. Het gaat hier om de volgende bestanden:

- Poorterboeken van Breda, 1534-1816
- Commissieboeken van Breda, 1637-1810 (1816)
- Borgbrieven Breda, Ginneken-Bavel, Princenhage, Teteringen,1685-1810 (1819)
- Staten en inventarissen, Princenhage, 1700-1787
- Protocol Allerhande akten, Ginneken-Bavel, 1728-1807
- Patentregister Breda, 1806-1850
- Registre Civique van Breda, 1812

Bij de poorterboeken gaat het om de registratie van de personen die het burgerschap van Breda verworven hebben; dit recht had je nodig om bijvoorbeeld lid te kunnen worden van een ambachtsgilde. De commissieboeken geven een registratie van de aanstelling van stadsfunctionarissen en de toelating van advocaten, procureurs en notarissen door het stedelijk bestuur. De borgbrieven werden door plaatselijke gemeenten afgegeven voor haar burgers die zich elders wilden vestigen. Zij waren een verzekering voor de ontvangende gemeente dat de sociale lasten van de nieuwkomers die binnen een bepaalde periode tot armoede zouden vervallen, voor rekening zouden komen van de gemeente van vertrek. In de staten en inventarissen van Princenhage vindt u met name lijsten van goederen van personen uit Princenhage met opgave van de geschatte waarde. Het protocol van allerhande akten van Ginneken en Bavel bevat inderdaad allerlei soorten akten zoals verklaringen en contracten over met name eigendommen. De patentregisters zijn opgemaakt in verband met het patentrecht: aan de uitoefening van bepaalde beroepen was een overheidsbelasting verbonden, het patentrecht. Enkele groeperingen beroepsbeoefenaren waren hiervan vrijgesteld zoals geestelijken, ambtenaren, landbouwers, dagloners en arbeiders. Het registre civique is een lijst van de mannen van 21 jaar en ouder uit een gemeente die stemgerechtigd zijn voor het kiezen van de municipaliteit (gemeenteraad). Dergelijke lijsten zijn in Nederland opgemaakt in de periode 1811-1813, de periode waarin Nederland administratief onder het Franse keizerrijk viel.

Wilt u een chronologisch overzicht van de digitaal aanwezige genealogische bronnen op onze website inzien, dan kunt u doen door op de openingspagina van de website te gaan naar de linker kolom – optie: Ik zoek – Digitale Stamboom – inzien van genealogische bronnen. U kunt dan per gemeente een bepaalde bron (commissieboeken, bevolkingsregisters etc.) aanklikken, waarna u een chronologisch overzicht krijgt van de gescande archiefstukken. Door op het oog-ikoontje te klikken achter de beschrijving kunt u het archiefstuk dan meteen doorbladeren.

Harold Wessels
Historisch Medewerker

Geen opmerkingen:

Een reactie posten